لب سریع باز می میرد

  • Fast Lip Open Die

    لب سریع باز می میرد

    لب سریع لب باز ، لب پایین پایین تنظیم سریع انعطاف پذیر با نوار محدود کننده 45 درجه. پارامتر Techincal 1. محدوده تنظیم تا 5 میلی متر با بزرگترین لب انعطاف پذیر می تواند بدون توقف آنلاین ضخامت محصولات را تنظیم کند 2. تنظیم سریع و کارآمد ، باعث می شود ساعت کاری از 20 دقیقه معمولی به 2 دقیقه کاهش یابد.